EĞİTİM

Yedi24 olarak, insan kaynaklarının ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırmak konusunda en önemli faktör olduğuna inanmış bir ekibe sahibiz. Türkiye’nin ve dünyanın en gözde eğitimcileriyle Türk kuruluşlarına bu konuda katkıda bulunmak en büyük isteğimizdir. Kurumunuzun eğitim ihtiyaçlarını gidermede profesyonel kadromuzla ve partnerlerimizle çözüm ortaklığı yapmak arzusundayız. Gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı deneyimlerimizle kurumunuza maksimum seviyede katma değer sağlayacağımızı düşünmekteyiz. Eğitim süreçlerini baştan sona kurum ile birlikte yönetmekte, muhteva oluşturabilmekte, ihtiyaçları belirledikten sonra eğitimleri değerlendirmekte ve kurumlara raporlama yapmaktayız. Bu raporlamaya istinaden eğitimin verimliliği ölçülebilmekte ve kuruma kattığı değerler belirlenebilmektedir.

Yedi24 Eğitim Hizmetleri :

Yönetim Planlama Örgüt ve Operasyonel Becerilerin Geliştirilmesine Yönelik Eğitimler

 • Zaman Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Çalışma Yönetimi
 • Yönetimde Liderlik ve Motivasyon
 • Takım Yönetimi
 • Avrupa Birliği Hibe Programları ve Proje Teklifi Hazırlama
 • Proje Hazırlama Yönetim ve İzleme Teknikleri
 • Modern Yönetim Teknikleri
 • Altı Sigma Başlangıç (Tanımlama)-Geliştirme – Kontrol- Ölçüm- Analiz
 • Süreç Yönetimi
 • Yeniden Yapılandırma
 • Üretimde Verimliliğin Artırılması
 • Değişim Yönetimi
 • Sorun Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Stratejik Yönetim

Ekonomi, Regülasyon ve Finansal Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitimler

 • Yapılabilirlik Etüdü
 • Finans Matematiği
 • Finansal Analiz
 • Temel Finans Yönetimi
 • Finansal Yönetim ve Ekonomi
 • Yöneticiler İçin Maliyet Analizleri
 • İşletme Bütçeleri ve Kontrolü
 • Maliyet Muhasebesi
 • Mali Tablolar ve Dönem Sonu İşlemler
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finans
 • Firma Değerleme
 • Kur Farkları ve Muhasebeleştirilmesi
 • Vergi Denetimi
 • Dış Ticarette Ulusal ve Uluslararası Finansman Sağlama Teknikleri
 • Dış Ticaret Muhasebesi
 • Marka Değerleme ve Entelektüel Sermayenin Ölçümü
 • Bankalara Yönelik Firma Değerleme Kavramı

Liderlik, Yürütme ve İletişim Yeteneklerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitimler

 • Etkili İletişim Becerileri
 • Aile İçi İletişim
 • Beden Dili
 • Etkili Konuşma ve Diksiyon
 • Hızlı Okuma Teknikleri
 • Hafıza Geliştirme Teknikleri
 • Müzakere Teknikleri
 • Etkili Sunuş Teknikleri
 • Problem Çözme ve Karar Becerileri
 • Yaratıcı Düşünce Teknikleri
 • Eleştirel Düşünce
 • Liderlik ve Vizyon Geliştirme
 • Sunu Becerileri

Kurumsal Fonksiyonların Yönetimi ve Yetkinliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitimler

 • Kurumsal İletişim Becerileri
 • İnsan ve Yönetim Psikolojisi
 • Örgütsel Zeka
 • Takım Çalışması
 • Kişisel ve Mesleki Etik
 • Müşteri İlişkileri (CRM)
 • Çalışanlara Yetki Verme
 • Yaratıcı Pazarlama İletişimi Stratejileri
 • Marka Tasarımı ve Yönetimi (Marka Dizaynı ve Marka Konumlandırması)
 • Uluslararası Pazarlama
 • Stratejik Planlama ve Markalara Yönelik Rekabe Stratejileri
 • Bütünleşik Marka Yönetimi
 • Kurumsal İmaj Yönetimi
 • Kurumsal Satış Yönetimi
 • Hizmet Sektöründe Satış
 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri
 • İnsan Kaynakları Performans Yönetimi
 • Mülakat Teknikleri
 • Yaratıcı Düşünce Teknikleri
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Motivasyon ve Ödül Yönetimi
 • Duygusal Zeka
 • Yönetimde İnsan İlişkileri
 • Eğiticilerin Eğitimi
 • Motivasyon
 • Kurum Kültürü

Kamu Kurumlarına Yönelik Mevzuat Mesleki ve Teknik Eğitimler

 • Yönetici Asistanlığı ve Halkla İlişkileri
 • Rapor Yazma Teknikleri
 • Resmi Yazışma Teknikleri
 • İş Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • Kamu İhale Mevzuatı
 • Personel Mevzuatı
 • 5018 sayılı Kanun
 • 4857 Sayılı Kanun
 • Vergi Uygulamaları
 • Ba-Bs Uygulamaları
 • Bütçe Yönetimi
 • İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
 • İç Kontrol Standartları
 • İç Denetim-Dış Denetim
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Protokol Kuralları
 • Stok ve Depo Yönetimi
 • Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu
 • Arazi ve Gayrimenkul Değerlemesi
 • Vardiya, Fazla Mesai ve İzinler
 • Tahkim Eğitimleri
 • İlkyardım
 • İleri Sürücülük Teknikler
 • Makam Şoförleri İçin VIP Eğitimi
 • Anti Terör Sürüş Teknikleri
 • Gıda ve Mutfak Hijyeni
 • Servis Personeli Eğitimi